Vårt verksamhetsledningssystem

Vi har påbörjat implementering av ett verksamhets-ledningssystem enligt krav i ISO 14001 och ISO 9001 och hoppas på att certifiera oss under 2012. Vi använder oss av metoder och medel, som tar hänsyn till den yttre miljön, arbetsmiljön, samt trivsel för kundens personal och för deras brukare. Kvalitets- och miljöaspekter präglar hela vårt arbete.

 

Vår miljöpolicy

 • Vi ska minska miljöpåverkan och minska förorening, avfall och förbrukning av naturresurser.

 • Vi ska tillämpa och efterleva gällande miljölagstiftning och de krav och bestämmelser som gäller för oss.

 • Miljöarbetet ska dokumenteras, underhållas och vara känt av våra anställda och övriga intressenter.

 • Alla anställda ska delta aktivt i vårt miljöarbete med strävan till ständig förbättring, vi har även ett informationsblad om detta i vår städobjektpärm.

Vår kvalitetspolicy

 • Våra tjänster ska uppfylla kundernas krav, behov och förväntningar.

 • Lokalvården ska utföras i rätt tid och enligt överenskomna villkor.

 • Våra tjänster ska hålla en hög och jämn kvalitetsnivå.

 • Varje anställd ska alltid sträva efter att behålla och förbättra kvaliteten på sitt eget arbete.

 • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar inom alla funktioner MILJÖMÄRKTA PRODUKTER OCH MINIMERING AV KEMANVÄNDNING

 • Vi använder miljömärkta kemprodukter för den dagliga städningen och arbetar för att kontinuerligt minska användningen av kem.

 • Vi strävar efter att använda mer torra och kemsnåla städmetoder.

 • Vi doserar exakt rätt mängd kem med doseringshjälpmedel.

 • Vi mäter vår förbrukning av kem kvartalsvis.

 • Vi utför golvvård med hög kvalitet. Bra golvunderhåll minskar behovet av kem i daglig städning.

ÅTERANVÄNDNING AV FÖRPACKNINGAR OCH EMBALLAGE TILL ÅTERVINNING

Vi källsorterar och använder refillförpackningar.
 

PLANERING OCH SAMORDNING AV TRANSPORTER

Vi planerar och samordnar transporter för att minska utsläpp och luftförorening.

 

 


 

 Design: Nilcotek International AB                                      Copyright©2012